ครูเพ็ญศรี

ชื่อ-สกุล
  นางเพ็ญศรี  บูรพาวิจิตรนนท์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สตรีศรีน่าน
e-mail
  penn2501@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  054710373

  

ชื่อ-สกุล
  นางสาวจรัสศรี  เสษฐดำรง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. การบริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สตรีศรีน่าน
e-mail
 setta2502@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  054710373

  

ชื่อ-สกุล
  นางนิตยา  เฟยลุง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศศ.บ. ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สตรีศรีน่าน
e-mail
 Krunitfo@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  054710373

  

ชื่อ-สกุล
  นางพูลทรัพย์   รัตนศิลา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศศ.ม. ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สตรีศรีน่าน
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  054710373

  ครูฉันทิตา

ชื่อ-สกุล
  นางฉันทิตา  แก้วชมภู
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สตรีศรีน่าน
e-mail
 chanthita@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  054710373

  

ชื่อ-สกุล
  นางกิ่งกาญจน์  สมจิตต์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศษ.ม. การสอนภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สตรีศรีน่าน
e-mail
  kingkarnk288@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  054710373

  1055250438-20130725-141015

ชื่อ-สกุล
  นางรัชฎาภรณ์  ใจมา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สตรีศรีน่าน
e-mail
  
หมายเลขโทรศัพท์
  054710373

  ครูหนึ่ง

ชื่อ-สกุล
  นายชินวิทย์   จันทร์เพ็ญ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศศ.ม. ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สตรีศรีน่าน
e-mail
 chinawit.cj@srinan.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์
  054710373

 

ชื่อ-สกุล
  นางสาวนฤมล  บริคุต
ตำแหน่ง
  ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
    –
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สตรีศรีน่าน
e-mail
 nina.b.narumon@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  054710373

 

ชื่อ-สกุล
  นางสาวภัทรียา  แก้วจันทร์
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
    –
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สตรีศรีน่าน
e-mail
หมายเลขโทรศัพท์
  054710373

 

ชื่อ-สกุล
  นางสาวปิยวรรณ  ยศอินทร์
ตำแหน่ง
  ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ
 
วิชาเอก
  ค.บ. ่ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สตรีศรีน่าน
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  054710373

Advertisements