ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2560

รางวัล5

   นางสาวใจพิสุทธิ์  มาลาวิลาศ

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “กล้าวรรณกรรม” รุ่นที่ ๑๔

โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

1347971105

รางวัล

นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดน่าน มอบรางวัล โครงการ อย.น้อย

เด็กหญิงแพรทราย  ขัติพันธุ์     และ   เด็กหญิงสิริยากรณ์  อำไพ 

รับรางวัล การเขียน เรียงความ หัวข้อ “บทบาท อย.ต่อชุมชนรอบตัว”

ของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน ปี ๒๕๖๐   ณ ห้องประชุม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 

1347971105   รางวัล1

    เด็กหญิงแพรทราย  ขัติพันธุ์ และ   เด็กหญิงสิริยากรณ์  อำไพ 

รับรางวัล การเขียน เรียงความ หัวข้อ “บทบาท อย.ต่อชุมชนรอบตัว”

ของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน ปี ๒๕๖๐  

1347971105

รางวัล2

   นักเรียนเก่ง ภาษาไทย รับรางวัล แต่งคำประพันธ์กลอนสุภาพ หัวข้อ “วัยใส ต้านภัยเอดส์”  และคัดลายมือ โครงการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ เทศบาลเมืองน่าน ปี ๒๕๖๐  ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐   ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน

    ผู้อำนวยการสมาร์ท   แก้วบัวดี ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน

1347971105รางวัล3

เด็กหญิง แพรทราย  ขัติพันธุ์  ได้รับรางวัลประเภท ลายมือสวยงาม ในการเขียนเรียงความในรูปแบบจดหมาย ในหัวข้อ “จินตนาการว่าคุณเป็นที่ปรึกษาเลขาธิการสหประชาชาติ คุณจะช่วยท่านจัดการปัญหาระดับโลกเรื่องใดเป็นอันดับแรก และจะแนะนำทางการแก้ปัญหานั้นอย่างไร” ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑,๐๐๐.-

1347971105รางวัล4

   นายอิทธิศักดิ์  กองคำ ไปรษณีย์จังหวัดน่าน เป็นตัวแทนของบริษัท

ไปรษณีย์ไทย จำกัด มอบเกียรติบัตรให้เด็กหญิง แพรทราย  ขัติพันธุ์ ประเภท ลายมือสวยงาม ในการเขียนเรียงความในรูปแบบจดหมาย ในหัวข้อ “จินตนาการว่าคุณเป็นที่ปรึกษาเลขาธิการสหประชาชาติ คุณจะช่วยท่านจัดการปัญหาระดับโลกเรื่องใดเป็นอันดับแรก และจะแนะนำทางการแก้ปัญหานั้นอย่างไร”

     และได้มอบ เกียรติบัตร ให้โรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่เป็นสถานศึกษาให้การสนับสนุน  พร้อมนี้ได้มอบเกียรติบัตร ให้ นางเพ็ญศรี  บูรพาวิจิตรนนท์ เป็นครูผู้สนับสนุน ฝึกสอน

   ผลงานนักเรียนในการแข่งขันทักษะ ตามรายการต่างๆ ปีการศึกษา 2560

1347971105

นางสาวอุรัสยา  ปิงคำภา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “ตามรอยพ่อ…วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน” ครั้งที่ 4  ในวันที่ 29 – 31  กรกฎาคม  2559  ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริและอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  จังหวัดเพชรบุรี จากการเขียนความเรียง 5 บรรทัด เรื่อง “ในหลวงในความคิดของข้าพเจ้า”  (สละสิทธิ์)

   งานวันสวนภูมิรักษ์น่าน งานวัดพญาวัด และงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเทศบาลเวียงสา 

 

 

 

 

 

Advertisements